WeightNameValue
1000 Titel
  • Duo Constructor & Band
1000 Autor
  1. Duo Constructor |
1000 Katalog Id
  • TT002234342
1000 Art der Datei
1000 Bemerkung
  • Website
1000 Publikationstyp
  1. Buch |
1000 Sprache der Publikation
1000 Download
1000 Oai Id
  1. oai:api.edoweb-rlp.de:edoweb:1034 |
1000 Beschrieben durch
1000 @id edoweb:1034.rdf
1000 Erstellt am 2017-09-01T16:45:50.666+0200
1000 beschreibt edoweb:1034
1000 Zuletzt bearbeitet Sat Apr 06 17:13:37 CEST 2024
1000 Objekt bearb. Sat Apr 06 17:13:37 CEST 2024
1000 Identisch zu
1000 Beschrieben durch
1000 Vgl. edoweb:1034
1000 Sichtbarkeit Metadaten public
1000 Sichtbarkeit Daten public
1000 Objektart webpage
1000 Sacherschließung
Musikgruppe, Gitarre, Gesang
ddc 780 Musik
lbz 130 Landeskunde Region Koblenz
rpb 820000 Musik
1000 URN urn:nbn:de:hbz:929:02-edoweb:10347 |
1000 Lobid
1000 Dateien

View source